Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Bury Sp. z o.o.

Stosując się do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) chcemy przekazać Państwu kilka informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Bury Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

 1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest BURY Spółka z o.o., z siedzibą w Lublinie przy ulicy Mełgiewskiej 38C, 20-234 Lublin, (zwana dalej Administratorem), kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzanych danych – telefon: 81 469 77 55, e-mail: abi@bury.pl lub listownie na podany wyżej adres.

W niniejszej informacji opisujemy przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących:

 • a) dostawcami, odbiorcami, klientami lub innymi kontrahentami oraz ich przedstawicielami, pełnomocnikami lub reprezentantami;

 • b) uczestnikami promocji, konkursów i innych wydarzeń promujących działalność Administratora;

 • c) innymi osobami lub podmiotami, których dane przetwarza Administrator w celu zawarcia lub realizacji zawartej umowy.

Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa przetwarzania

Okres przechowywania danych

Zawarcie i realizacja umowy (dostawcy, odbiorcy, klienci, zleceniobiorcy lub inni kontrahenci).

art. 6, ust.1, lit. b RODO – niezbędne do wykonania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Do czasu zawarcia umowy, w trakcie jej realizacji – oraz po jej zakończeniu, w przypadku dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prowadzenie rachunkowości, obowiązki podatkowe (np.: wystawianie i gromadzenie faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych).

art. 6, ust.1, lit. c RODO – niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, m.in.:

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności (np.: reklamacja, windykacja).

art. 6, ust.1, lit. f RODO – niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora m.in.:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego.

Publikacja wizerunku na oficjalnych stronach internetowych i profilach mediów społecznościowych Administratora oraz materiałach reklamowych.

art. 6, ust.1, lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.

Do czasu wycofania udzielonej zgody.

Organizacja promocji i konkursów.

Marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administratora.

art. 6, ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest organizacja i przeprowadzanie promocji lub konkursów, prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług i produktów.

Do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

Monitoring wizyjny dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (dane osobowe pracowników, dostawców i odbiorców i innych osób odwiedzających Administratora).

art. 6, ust.1, lit. f RODO – niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Nie dłużej niż 90 dni, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność posiadania zapisu monitoringu dla celów dowodowych.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator jest zobowiązany przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie medycyny pracy, prawnej, informatycznej, imprez turystycznych, pocztowych i kurierskich oraz innych wynikających z konieczności realizacji danego procesu.

 2. W zależności od podstawy prawnej, na podstawie której przetwarzamy Państwa dane, mają Państwo uprawnienie do:

  • a) uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich w tym uzyskania ich kopii oraz innych informacji opisanych w art. 15 RODO;

  • b) żądania w zakresie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO) korzystając z tego prawa można zgłosić do Administratora konieczność poprawienia lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych;

  • c) żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym – żądanie przysługuje w przypadkach opisanych art. 17 RODO) Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora;

  • d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (żądanie przysługuje w przypadkach opisanych art. 18 RODO); realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (w oparciu o art. 6 ust 1lit. b RODO) (art. 20 RODO).

 1. Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:

 • a) wnieść sprzeciw do Administratora, na wyżej wskazane dane kontaktowe, wobec przetwarzania swoich danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

 • c) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest udzielana zgoda – art. 6, ust.1, lit. a RODO, umowne wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z zawieraniem i realizacją umowy – art. 6, ust.1, lit. b RODO lub obowiązkowe dla celów wynikających z przepisów prawa – art. 6, ust.1, lit. c RODO.

 3. Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Nie mamy też zamiaru przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.